Valtuustoaloite: 17.5.2010

Ikäystävällinen Lahti poikkihallinnollinen ohjelma Lahden kaupungille

Lahden kaupungin tulevaisuuden haasteeksi on usein esitetty väestön ikärakenteen muuttuminen
vanhusvoittoisemmaksi. Väestörakenteen muutoksesta vääjäämättä johtuvaa kehitystä on pidetty
usein tulevaisuuden uhkakuvana. Se voi olla myös mahdollisuus, jos kehitykseen varaudutaan sen
vaatimalla vakavuudella.

Kuopion kaupunki on tuoreimman Kunta-lehden numeron (7/2010) mukaan valmistellut vuoteen
2030 ulottuvan "Ikäystävällinen Kuopio" ohjelman, jossa

  1. elinvoimaista kaupunkia kehitetään ikääntyneiden tuella
  2. ylläpidetään ja edistetään terveyttä
  3. lisätään ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
  4. innostetaan ikäihmisiä liikkumaan ja poistetaan liikkumisen esteitä

Lahdessakin on erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa paneuduttu ikäihmisten ongelmiin mm
kehittämällä kuntouttavaa palveluotetta. Ikäihmisten oman osallistumisen tukeminen, aloitteellisuus
ja poikkihallinnollisuus ikääntyminen huomioimisessa ei ole ollut kuitenkaan riittävää.
Suhtautuminen ikääntyneiden omaishoidon kehittämiseen oli alkuun ristiriitaista, joskin viime
aikoina kehitys näiltäkin osin on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi.

Ikäystävällisyyden poikkihallinnollinen kehittäminen voi muodostua myös kaupungin
vetovoimatekijäksi, jos ikäihmisten palvelut kehittyvät siten, että alalla työskentelevien
työolosuhteet ja työilmapiiri ovat työvoimaa ja osaamista houkuttelevia.

Edellä mainituin perustein me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Lahden kaupunki laatii poikkihallinnollisen Ikäystävällinen Lahti ohjelman vuoteen 2030 saakka
ja päivittää kaupungin strategiaa ikäystävällisyys tavoitteiden osalta.