Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008


21.02.2006 :

Valtuustokysymys Omaishoidosta

Lahden sosiaali- ja terveyslautakunta teki kokouksessaan 24.01.2006 pykälissä 20 ja 21 päätökset omaishoidon tuen sopimusten irtisanomisista ja omaishoidon tuen myöntämisperusteista. Seuraavassa lautakunnan kokouksessa 31.01.2006 hyväksyttiin vuoden 2006 käyttösuunnitelma kaupunginvaltuuston 28.11.2005 asettamien raamien puitteissa kuitenkin siten, että kaupunginhallitukselle esitettiin anottavaksi valtuustolta 450 000 euron ylitysoikeutta.

Omaishoidon tukea koskevien sopimusten irtisanominen ja uusien myöntämisperusteiden vahvistaminen on osoittautunut hätiköidysti tehdyksi ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategian vastaiseksi. Kaupungin strategian mukaan “kuntalaisten omaa vastuuta terveydestään ja hyvinvoinnistaan tullaan lisäämään”. Sosiaali- ja terveystoimen keskeisiksi tavoitteiksi on määritelty valtuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa mm “Vanhusten palvelujen kehittäminen siten, että vuodeosastohoito, laitoshoito, palveluasuminen ja kotihoito muodostavat tarkoituksenmukaisen ja toimivan kokonaisuuden”. Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden kaventaminen kahteen luokkaan ja vuodelle 2006 varattujen määrärahojen niukkuus on johtamassa tilanteeseen, jossa suuri osa tähän saakka tukea saaneista omaishoitajista ovat vaarassa menettää tuen tai tuen taso saattaa olennaisesti heiketä. Päätös on herättänyt laajaa tyytymättömyyttä. Lahden kaupungin omaishoidon tuen perusteet poikkeavat olennaisesti muiden kaupunkien linjasta heikentäen omaishoidon etuuksia tilanteessa, jossa uuden omaishoidon tukilain piti niitä parantaa. Näin tehdyt päätökset jäädessään voimaan saattavat lahtelaiset omaishoitajat epätasa-arvoiseen asemaan muiden kaupunkien asukkaisiin nähden. Tilanne saattaa johtaa myös kasvaviin sairaala- ja hoivamenoihin, mikäli omaishoitajat luopuvat päätösten seurauksena läheistensä hoitamisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla ei ole ollut toisaalta mahdollisuuksia tehdä valtuuston asettamissa ahtaissa raameissa kaupungin strategiaa paremmin noudattavaa päätöstä, sillä määrärahoja on jouduttu karsimaan kaikkialta sosiaali- ja terveystoimesta yhteensä n 5 miljoonan euron verran. Jäädessään voimaan päätös uhkaa romuttaa sosiaali- ja terveystoimen toteuttamissuunnitelman johtamalla odotettua suurempiin sairaanhoitokustannuksiin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuuston työjärjestyksen 10§:n mukaan kaupunginhallitukselle seuraavan kysymyksen:

mihin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä uhkaavien omaishoidon heikennysten torjumiseksi ja asian saattamiseksi valtuuston käsittelyyn omaishoitajatoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi?