Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

18.06.2006:

Valtuustoaloite: Omaishoito

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi vastauksessaan omaishoidon tilaa koskevaan valtuustokysymykseen, että lautakunnan tekemät päätökset omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) uudistuksen jälkeen ovat olleet Lahden osalta omaishoidon tukea heikentäviä. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi syyksi sen, että “sosiaali- ja terveyslautakunta on joutunut ottamaan huomioon koko sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan taloudelliset edellytykset kaupunginvaltuuston talousarviopäätösten mukaisesti ja pyrkinyt sopeuttamaan toimintaansa kaupunginvaltuuston päättämään talousarviomäärärahaan”. Lautakunta toteaa myös, että vahvistetun käyttösuunnitelman mukaiset talousarviomäärärahat eivät riitä uusien tukipäätösten tekemiseen. Uusien omaishoidon tuen päätösten tekeminen edellyttää lautakunnan arvion mukaan määrärahan lisäystä noin 150 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto ei voinut olla tietoinen hyväksyessään marraskuussa 2005 talousarviota omaishoidon tukea koskevan lainsäädännön täsmällisistä vaikutuksista, sillä laki tuli voimaan vuoden 2006 alusta ja laskelmat omaishoidon tuen vaikutuksista määrärahatarpeisiin ovat täsmentyneet vasta 2006 kevätkauden aikana. Kevätkauden aikana on myös osoittautunut mahdottomaksi saada omaishoidon tuen järjestelyjä uuden lain vaatimalle tasolle sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelman sisäisin muutoksin. Käyty keskustelu asiaa koskevan valtuustokysymyksen pohjalta osoitti, että valtuutetuilla on halua korjata syntynyt epäkohta, sillä kaupungin hyväksymän sosiaali- ja terveystoimen strategian mukaan kaupunki tukee kuntalaisten oman vastuun ottamista terveydestä ja hyvinvoinnista. Omaishoitajien työ on esimerkillistä vastuun ottamista, joka vähentää paineita laitosmaisten hoito- ja hoivapalveluiden käyttöön ja vähentää sairaala- ja hoivapalvelujen kasvupaineita.Edellä mainituin perustein me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

- kaupunginhallitus ottaa käsiteltäväkseen omaishoidon järjestelyissä ilmenneet puutteet ja epäkohdat

- valmistelee kaupunginvaltuustolle esityksen vuoden 2006 osalta tarpeellisen lisämäärärahan varaamiseksi

- varautuu vuoden 2007 talousarvion valmisteluissa linjauksiin, joilla vuoden 2006 aikana syntyneet epäkohdat omaishoidon järjestelyissä saadaan lopullisesti korjatuksi ja omaishoitotoiminta lain 937/2005 hengen ja kirjaimen mukaiselle tasolle