Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

18.06.2006:

Valtuustoaloite:
PAREMPIA JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUJA LIIKUNTARAJOITTEISILLE

Liikuntarajoitteista kärsivät ja ikääntyvät ihmiset tulevat tarvitsemaan lisääntyvästi kuljetuspalveluja. Tähän suuntaan vaikuttaa myös lähikauppaverkoston väheneminen ja palveluiden keskittyminen.

Palvelulinjaliikenne Lahdessa puuttuu kokonaan. Eri liikennemuotojen yhdistämiskäytännöt, kuten pienoisbussilinjat kokoamassa matkustajia toimivan matalalattiabussilinjaverkon pysäkeille puuttuvat myös. Palvelutaksiverkosto on kehittymätöntä, samoin joukkoliikenteen tilausperiaatteella toimiva pienoisbussiverkosto.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lokakuussa 2005 käynnistämä palvelutaksikokeilu Helmi on osoittanut uusien joukkoliikennemuotojen kehittämisen tarpeen ja yli 65-vuotiaiden kasvavan kiinnostuksen käyttää palvelua.

Lahden kaupunki ilmoittaa tukevansa strategiassaan kaupunkilaisten terveyttä ja omatoimisuutta. Joustavien liikkumismahdollisuuksien turvaaminen silloinkin kun ikä ja ajokyvyn heikkeneminen rajoittavat itsenäistä liikkumista on tärkeä kuntoa ja henkistä vireyttä ylläpitävä tekijä. Olemassa oleva kaupungin sisäinen bussiverkosto ei pysty vastaamaan lisääntyviin ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten tarpeisiin. Toisaalta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaali- ja terveystoimen rahoittaman kuljetuspalvelun ulkopuolelle jää kasvava joukko ikäihmisiä ja vammaisia, kun lakien määräämät kriteerit eivät täyty. Kasvavalle väliin putoajien ryhmälle on tarpeen kehittää palvelulinjaliikenneverkkoa, palvelutaksijärjestelmää ja yhdysliikenneverkostoa olemassa oleville bussi- ja junareiteille.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

- kaupunki käynnistää palvelulinjaliikenneverkoston kehittämisen ja

- palvelutaksijärjestelmän vakiinnuttamisen ja laajentamisen.

- uutta joukkoliikenneverkkoa on kehitettävä siten, että se parantaa liikuntarajoitteisten mahdollisuutta käyttää olemassa olevaa bussi- ja junaverkostoa.