Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

18.06.2007:

VALTUUSTOALOITE:
TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYSSÄ ILMENNEIDEN ONGELMIEN KORJAAMISEKSI

Lahden kaupunki ilmoittaa huolehtivansa ydintehtävistään siten, että se varmistaa kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin huolehtimalla perusturvasta ja ydintehtävistä. Lainsäädäntö velvoittaa kaupunkia järjestämän asukkailleen sosiaalipalvelut. Kaupungin tulee huolehtia lakisääteisistä velvoitteistaan, kuten toimeentulotukiasioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja myös siten turvata perusoikeuksien toteutuminen kunnassa. Toimeentulotukilain ja sen pohjalta laaditun oppaan (STM 2007:11) mukaan perustoimeentulotuen lisäksi kunnan tulisi käyttää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, sosiaalista luototusta ja talous- ja velkaneuvontaa keinoina ehkäistä syrjäytymistä.

Lahden sosiaaliasiamies ja useat aikuissosiaalityöntekijät ovat saattaneet julkisuuteen hälyttävän tilanteen Lahden sosiaalitoimessa, jonka mukaan perustoimeentulotuen käsittely saattaa venyä jopa kolmen viikon mittaiseksi riittämättömien käsittelijäresurssien vuoksi. Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanoton mukaan toimeentulotuen viivytyksetön käsittely tarkoittaa viikon käsittelyaikaa. Lahden kaupunki on saanut tämän lisäksi kyseenalaista julkisuutta siitä, että se käyttää ehkäisevää toimeentulotukea kaikkein vähiten suurista kaupungeista. Suositusten mukaan kunnan tulisi käyttää ehkäisevään toimeentulotukeen 3,3 %, mutta lehtitietojen mukaan Lahti on käyttänyt vuonna 2006 vain 0,4 %. Kuitenkin vuonna 2006 ehkäisevä toimeentulotuki ja täydentävä toimeentulotuki on sijoitettu vuoden 2006 budjetissa samalle menokohdalle, joten tieto saattaa olla epätarkka. Yhteenlasketun ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osuus vuoden 2006 tilinpäätöksestä oli 5,4 %, vaikka sen tulisi olla 10 %.

Nyt voimassa olevat toimeentulotuen soveltamisohjeet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.3.2005. Paikalliset soveltamisohjeet tulisi ajantasaistaa hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden muutoksenhaussa antamien ratkaisujen, eduskunnan oikeusasiamiehen antamien kannanottojen sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamien suosituksien mukaisiksi. Vuoden 2007 alussa STM:n hyväksymissä ohjeissa erityisesti korostetaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttämistä perustoimeentulotuen ohella keinona ehkäistä syrjäytymistä ja toimeentulotuen pitkittymistä.

Toimeentulotuen käsittelyssä ilmenneiden ongelmien sekä mm toimeentulotuen uusien soveltamisohjeiden vuoksi koko toimeentulotuen käsittelyjärjestelmää sekä paikallisia soveltamisohjeita tulisi tarkastella kokonaisuutena uudestaan siten, että käytännöt Lahdessa saadaan lakien vaatimalle tasolle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

- kaupunginhallitus velvoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan uudistamaan välittömästi toimeentulotuen paikalliset soveltamisohjeet

- toimeentulotuen käsittelyyn varatun henkilöstön määrää lisätään

- toimeentulotuen käsittelyn ja aikuissosiaalityön rakenteita ja työnjakoa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja täten pyritään turvaamaan myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käyttö

- vuoden 2008 talousarviossa varataan riittävästi määrärahoja toimeentulotukilain mukaisten tehtävien hoitoon ja lainmukaiseen perus- täydentävään sekä ehkäisevään toimeentulotukeen

- kaupunki kehittää sosiaalista luototusta, talous- ja velkaneuvontaa osana syrjäytymisen ehkäisyä

Eino Vuori, Kalervo Piiponniemi, Matti Kauppila, Reijo Pekonmäki, Hilkka Leppänen, Pekka Järvinen, Pasi Kousa, Antti Holopainen