Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

14.01.2008:

Valtuustoaloite:
LAHDESTA EKOKAUPUNKI

Koko ihmiskunta on kasvavasti huolestunut ihmisen toiminnan aiheuttamasta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta ja sen seurauksena tapahtuvasta ilmaston lämpenemisestä. Huoli ei ole päässyt vielä Lahden kaupunkistrategian uhkiin tai uhkien torjuminen strategisiksi päämääriksi toisin kuin vaikkapa Helsingissä. Pääkaupunkimme on asettanut tavoitteekseen olla energiansäästön edelläkävijä Suomessa.

Lahden ja lahtelaisten on syytä herätä, sillä ilmaston lämpeneminen on radikaalilla tavalla muuttamassa myös lahtelaista elinympäristöä. Kaupungin keskeinen ja kansainvälisin imagotekijä kansainvälisesti merkittävänä talviurheilukaupunkina on jäämässä historiaan, mikäli tulevaisuuden talvet muuttuvat vieläkin lämpimämmiksi kuin edellinen ja kulumassa oleva talvi.Lahtelaiset ilmaston tilasta huolestuneet kaupunkilaiset ja kansalaisjärjestöt ovat toimittaneet kaupunginhallitukselle laajan koosteen ehdotuksia ja ideoita. Kaupungin virkemiesten ja hallintokuntien on syytä tutkia ehdotukset tarkoin, kehittää niitä edelleen ja ottaa käyttöön sitä mukaa, kuin käyttöön otto on mahdollista. (liite)Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että seuraavan kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä ilmastomuutos on kirjattava yhdeksi tärkeimmistä kaupungilta toimia vaativista strategisista uhkista. Lahden kaupungin strategiseksi päämääräksi on määriteltävä energiansäästö ja kaupungin kehittäminen ekokaupunkien mallikaupunkina.Lahdella on tähän erinomaiset edellytykset, sillä alueellamme sijaitsee energiansäästön kehittämiseen ja ympäristön suojeluun keskittynyttä yritystoimintaa, jolla osaamisella on kysyntää ympäri maailmaa. Kaupunkilaisten toiminnan, kaupungin hallinnon ja muiden tuotannon alojen tarttuminen ekotalkoisiin on välttämätöntä tulosten saamiseksi. Lahden kaupungilla tulee olla vastuu tuloksellisen toiminnan koordinoinnissa kehittämisessä.Edellä mainituin perustein me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kaupunginhallitukselle seuraavia toimenpiteitä:

1) Kaupunginhallituksen on nimettävä työryhmä valmistelemaan kaupungin energiansäästö strategiaa

2) Työryhmän toimeksiannossa tulee olla mukana kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen, konserniyhtiöiden, uudisrakennusten, valaistuksen, kaavoituksen ja liikenteen energian säästön suunnittelu.

3) Toimeksiannossa on oltava kaupungin asukkaiden, kaupungissa sijaitsevien taloyhtiöiden ja muiden kaupungissa tuotantoa harjoittavien tahojen energiansäästötietoisuuden lisääminen ja kaupungin tukemat toimenpiteet energiaa säästävien käytäntöjen käyttöön ottamiseksi.

Antti Holopainen, Reijo Pekonmäki, Eino Vuori, Kalervo Piiponniemi, Matti Kauppila, Hilkka